Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU

WYNAJMUJĄCY – Usługę świadczy firma CONCIERGE BEATA ANNA KASPRZAK, na mocy umowy o zarządzaniu z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem

ZARZĄDCA – upoważniona osoba reprezentująca CONCIERGE do zarządzania apartamentem.

ZADATEK – opłata w wysokości nie mniejszej niż ustalony % ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem apartamentu.

APARTAMENT -  lokal mieszkalny, przedstawiony na stronie internetowej w ofercie, szczegółowo opisany.

UMOWA NAJMU – karta meldunkowa, i wysłany formularz rezerwacyjny ustanowiony jako dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w Regulaminie.

KLIENT – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.

 

I  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu lokalu na pobyt krótkotrwały wypoczynkowy lub turystyczny zawarty pomiędzy Klientem a CONCIERGE.
 2. W ramach wiążącej umowy o zarządzaniu CONCIERGE BEATA ANNA KASPRZAK przygotowuje Apartament dla Klienta, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

II  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Aktualna oferta Apartamentów znajduje się na stronie internetowej holidayfamily.pl
 2. Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Za podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. W momencie dokonania rezerwacji on-line lub drogą email Klient otrzyma na wskazany adres email formularz potwierdzający złożoną rezerwację. Formularz zawiera numer rezerwacji, wybrany lokal, miejsce, cenę rezerwacji oraz informacje dotyczące wysokości oczekiwanego zadatku oraz formy zapłaty. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez informacje zawarte w otrzymanym linku od obiektu.
 5. Rezerwacje złożone drogą telefoniczną otrzymują potwierdzenie dokonania rezerwacji na wskazany adres Email przez Klienta. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również akceptację warunków najmu lokalu zawartych w Regulaminie.
 6. Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku

III   OPŁATY REZERWACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Formularz rezerwacyjny przedstawia wysokość wszystkich opłat za wynajem Apartamentu.
 2. W skład opłaty za wynajem Apartamentu wchodzą: opłata za pobyt, opłata za przygotowanie apartamentu, podatki lokalne, miejsce parkingowe. Do opłat za wynajem mogą być doliczane dodatkowe opłaty i kaucje wskazane w formularzu rezerwacyjnym.
 3. Za dodatkową opłatą można wynająć sprzęt wskazany w formularzu rezerwacyjnym, opłacić pobyt zwierzęcia oraz inne nie wchodzące w skład podstawowej umowy najmu.
 4. Po dokonaniu rezerwacji należność za pobyt Klient wpłaca zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu rezerwacyjnym, we wskazanej wysokości. Liczy się data i godzina księgowania opłaty rezerwacyjnej.
 5. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. Zadatek nie jest zwracany.
 6. Pozostałe części opłaty za wynajem Apartamentu można zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym lub gotówką na miejscu w dniu zameldowania.

IV  ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zmiana terminu pobytu jest możliwa tylko, gdy Apartament jest dostępny w nowym terminie. Jeżeli związane ze zmianą terminu wiązać się będzie zmiana wysokości opłat za nocleg Klient zostanie o tym poinformowany, oferta zostanie naliczona zgodnie z obowiązującymi cenami.
 2. W przypadku, gdy Klient po wpłacie zadatku rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu, CONCIERGE przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 40% wartości usługi, chyba, że skorzystał z promocji innych ofert obowiązujących w sprzedaży, wówczas obowiązuje zasada rozliczenia z wybranej oferty.
 3. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. I Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej CONCIERGE z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.
 4. W sytuacji zaistnienia dokonania opłaty rezerwacyjnej przez Klienta w pełnej wysokości i późniejszej rezygnacji Klienta, CONCIERGE zatrzyma 40% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta. Strony oświadczają, że określona kompensata wyczerpuje roszczenie wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.
 5. CONCIERGE zastrzega sobie prawo w sytuacji awarii lub innego zdarzenia losowego do udostępnienia innego lokalu zastępczego, podobnego do wcześniej zarezerwowanego, znajdującego się w tej samej miejscowości. Jeżeli apartament zamienny nie będzie satysfakcjonujący dla Klienta umowa ulega rozwiązaniu, a CONCIERGE zwróci Klientowi wpłacony zadatek.
 6. Kaucja zwrócona będzie w ciągu 30 dniu od zakończenia pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli lokal będzie zdany w stanie niepogorszonym. W przypadku wykrycia uchybień kaucja może zostać zwrócona w całości, części lub zatrzymana na poczet pokrycia wykrytych zaniedbań, usterek czy zniszczeń. Klient zobowiązany jest skontaktować się z obiektem i ustalić zasadę zwrotu kaucji.
 7. CONCIERGE zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny w ciągu 24h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.
 8. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem wniesionej opłaty za usługę.
 9. Oferta promocyjna wybrana przez Klienta i opłacona jako "bezzwrotna" jest bez możliwości zwrotu.

V   POBYT KLIENTA W APARTAMENCIE

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godz. 16:00 do 20:30 o ile nie zapadną inne ustalenia, Jeżeli przyjazd jest planowany w godzinach innych Klient ma obowiązek poinformować o tym CONCIERGE co najmniej 24h przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach późnowieczornym mogą być objęte opłatą dodatkową, do 100 PLN.
 2. CONCIERGE może odmówić przyjęcia Klienta, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 3. Jeżeli nie zapadną inne ustalenia Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego apartamentu i na miejscu dokonuje przyjęcia lokalu o ustalonej godzinie.
 4. Przy pobraniu kluczy do apartamentu klient okazuje dokument tożsamości, zobowiązany jest również do umożliwienia dokonania czasowego meldunku Klienta oraz osób mu towarzyszących. Odbiór kluczy do apartamentu następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie lub na zasadach ustalonych z Zarządcą.
 5. Zdanie apartamentu przez Gości oraz osobisty zwrot kluczy do apartamentu powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu.
 6. Jeżeli będzie niemożliwe sprawdzenie zdawanego apartamentu w obecności Zarządcy, CONCIERGE zastrzega sobie prawo sprawdzenie apartamentu w ciągu 3 dni od wyjazdu Klienta. Zwrot kaucji następuje zgodnie z Regulaminem.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę na szkodę.
 9. Za usługi nie objęte zamówieniem, np. dodatkowe noclegi, korzystanie z pralki, płatna telewizja, Internet i inne, należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 10. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta.
 11. Apartament wyposażony jest w tzw. „starter” - papier  toaletowy, płyn do mycia naczyń, kostki do zmywarki, worek na śmieci. W przypadku  ukończenia podczas pobytu „startera” Gość uzupełnia braki samodzielnie.
 12. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę.
 13. O ile nie zapadną inne uzgodnienia, za przygotowanie apartamentu pobierana jest opłata w ustalonej przez zarządcę wysokości. Opłata jest jednorazowa i wnoszona przy przekazywaniu kluczy do lokalu.
 14. Goście po pobycie zobowiązani są do pozostawienia apartamentu w należytym porządku, umycie naczyń oraz wyrzucenie śmieci do kubłów znajdujących się przy posesji. Brak wyrzucenia śmieci może skutkować doliczeniem dodatkowej opłaty za sprzątanie, w kwocie 150 zł.( Faktura może być wysłana na adres Gościa z wezwaniem do zapłaty). Potrącenie dodatkowej opłąty może nastąpić z pobranej kaucji.
 15. Palenie w apartamencie jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu wiąże się z opłatą w wysokości 700 PLN, stanowiącą równowartość kosztów prania kołder, poduch, zasłon, wykładziny dywanowej, sofy czy narzut w apartamencie.
 16. Przebywanie zwierząt w apartamencie jest zabronione, o ile nie zapadną inne ustalenia z Zarządcą.
 17. CONCIERGE nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta a związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w jego okolicy czy na terenie obiektu, w którym znajduje się apartament, jaki i wokół jego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów – prąd, woda, c.o. – czy emisjami hałasu z sąsiednich nieruchomości.
 18. W apartamencie mogą przebywać tylko ustalona w rezerwacji ilość osób, za które została dokonana potwierdzona opłata rezerwacyjna.
 19. W przypadku nieprzestrzegania zasad CONCIERGE ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osób niezgłoszonych, koszty doprowadzenia lokalu do stanu umożliwiającego jego użytkowanie czy innych odszkodowań. Jeżeli wartość roszczeń przekracza wysokość pobranej kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć te różnicę.
 20. W przypadku działania na szkodę cudzej własności, dewastowania lokalu, chuligańskiego zachowania czy rażących naruszenia Regulaminu obiektu CONCIERGE ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia wszystkich osób przebywających w lokalu.
 21. Gość jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego przebywając na terenie danego obiektu.

VI   ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I NIEMATERIALNA

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w apartamentach Gości.
 2. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem zamka czy klucza do pokoju, który zamieszkuje.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach otwartego ognia, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 6. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, CONCIERGE jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 7. CONCIERGE nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

VII  REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usług.
 2. Reklamacje będą rozpatrywanie w odniesieniu o zapisy Regulaminu oraz stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej do siedziby biura, na adres wskazany w zakładce „kontakt” umieszczony na stronie internetowej obiektu.
 4. Rozpatrywanie reklamacji jest w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji zostaną przekazane Klientowi na wskazany przez niego adres do kontaktu

VIII   POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CONCIERGE BEATA ANNA KASPRZAK, z siedzibą w Mierzynie, 72-002, ul. Spółdzielców 19C/1. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy rezerwacja@holidayfamily.pl
 2. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego lub poprzez podanie wymaganych w formularzu danych w bezpośrednim kontakcie obsłudze recepcji hotelu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.
 3. Formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu rezerwacyjnym są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
 4. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
  3. podwykonawcom związanym z CONCIERGE Beata Anna Kasprzak umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, obsługa strony internetowej obiektu, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 7. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług
 10. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
 12. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 13. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 14. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX  DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Zarządcą może nastąpić pod:                                                                                                                                          

 1. GSM +48 502 219 136
 2. Strona internetowa: http://holidayfamily.pl/
 3. Adres poczty elektronicznej: rezerwacja@holidayfamily.pl